• Verdiskapings­analyser

  Munchs hus i Åsgårdstrand

  Munchs hus i Åsgårdstrand

  Vi verdivurderer din eiendom som den går og står og konkretiserer verdiskapingsmuligheter innenfor gjeldende regulering og servitutter, og hvilke realistiske muligheter som finnes for ytterligere verdiskaping. Vi utvikler verdiskapingsanalyser basert på gjeldende leienivåer, overordnet kostnadsnivå og markedsmessige prisparametere.

  Vårt generelle råd; Start med inntektssiden, konkretiser hvordan leieinntektene kan økes, definer bygningsmessige tiltak, finn ut hva tiltakene koster, og vurder lønnsomhet og faktisk verdiskaping.   Vi bidrar!

 • Transaksjoner

  Vi bistår med kjøp og salg og gjennomfører grundige undersøkelser analyser før vi gir råd om markedsverdien for salgsobjektet.

 • Leietaker rådgivning

  Vi bistår leietakere med søk etter nye lokaler, og ser det som vår viktigste oppgave i slike prosesser å bidra til best mulig ressursbruk ved utvikling av nye lokaler.  For leietakeren skal lokalene bidra til egen virksomhets verdiskaping, og for utleieren til eiendommens verdiskaping.  Begge parters verdiskaping er viktig.

  Vårt generelle råd;  Konkretiser i fellesskap hva som er viktig og  nødvendig funksjonalitet og standard, og bruk ressursene slik at begge parter får optimalt utbytte.  Vi bidrar!

 • Juridisk rådgivning

  Advokatene Bjørnli står i spissen for vår juridiske rådgivning.  Den er selvsagt eiendomsrettslig relatert, men også tuftet på grunnleggende god kommersiell og formell forståelse for forvaltning av næringseiendom.  Plan- og bygningsrett er eksempelvis blitt et område med økt kompleksitet, som stiller krav til både forvaltningen og eiendomsbesitteren.  Som regel ivaretas disse forholdene på en god måte.

  Vårt generelle råd er likevel;  Ikke slutt å stille spørsmål når det settes begrensninger for utvikling av eiendommen din.  Grunnlaget kan være feil!  Vi bistår gjerne!

 • Utviklings­­prosjekter

  Vi bistår i  vurdering av utviklingsprosjekter med et grunnleggende verdiskapingssyn.  Utvikling av næringseiendom handler om å legge til rette for leietagerens suksess og trivsel.  Ingenting er viktigere for næringseiendom som investeringsobjekt enn fornøyde leietagere. Vi har erfaring med å etablere verdiskapende leietagerstruktur, tilrettelegging av lokalene, og kostnadsoptimalisering.

  Vårt generelle råd; Søk etter funksjonalitet som skaper brukertilfredshet, og jakt kostnadseffektiv bygging helt fra tegnebrettet.  Vi bidrar!